Đóng

Giới thiệu chung

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ PHƯỚC LỘC

 1. Giới thiệu chung

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Phước Lộc được thành lập theo quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tiền thân của đơn vị là Trung Tâm Dạy Nghề Phước Lộc được thành lập năm 2000 do Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Quang đặt nền móng, khởi công và xây dựng.

1.1. Tên trường: Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Công Nghệ Phước Lộc

Tên quốc tế: Phuoc Loc College of Technology

1.2. Địa chỉ: Quốc Lộ 51, Khu phố Phước Lộc, Phường Tân Phước,

Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu

1.3. Điện thoại: 0254 3891 955

1.4. Email: ttdnpl@gmail.com

1.5. Website: https://www.pltech.edu.vn

1.6. Facebook: Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Công Nghệ Phước Lộc

 

 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Chức năng

Đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề, có khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật, có phẩm chất đạo đức tốt phục vụ trực tiếp cho sản xuất ở trình độ trung cấp theo cơ chế tự chủ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các quy định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
 2. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
 3. Xây dựng, báo cáo Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kế hoạch tuyển sinh hàng năm và tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch.
 4. Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 6. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 7. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường.
 8. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật.
 9. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống theo quy định.
 10. Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học.
 11. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động.
 12. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của trường theo quy định của pháp luật.
 13. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội theo yêu cầu của địa phương.
 14. Tổ chức cho giảng viên, người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp; tư vấn ngành nghề học, tư vấn việc làm miễn phí cho người học.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao và theo quy định của pháp luật.
 1. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 1. Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường.
 2. Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển nhà trường.
 3. Thu, chi tài chính, đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí tương ứng với điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với Trường theo quy định.
 4. Tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo; in phôi văn bằng, chứng chỉ, quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.
 5. Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, gắn giáo dục nghề nghiệp với việc làm và thị trường lao động, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để đăng ký kiểm định.
 6. Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc trường.
 7. Quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm và bảo đảm theo quy định của pháp luật có liên quan.
 8. Được huy động các nguồn lực (bao gồm cả việc nhận tài trợ trong nước và ngoài nước) và thực hiện việc quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu giáo dục nghề nghiệp theo kế hoạch phát triển trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 9. Thực hiện các quyền khác do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao và theo quy định của pháp luật.